Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

02. 06. 2020.

Konkurs Opštine Knić za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 2, 3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Opštine Knić“, broj 01/2019 i 09/20), Odluke o budžetu Opštine Knić za 2020. godinu ("Službeni glasnik 23/19 i 09/20 Opštine Knić") i člana 69. Statuta Opštine Knić ("Službeni glasnik Opštine Knić", broj 01/2019), načelnica Opštinske uprave opštine Knić raspisuje:

JAVNI  KONKURS  ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2020. GODINI

 

PREDMET KONKURSA

 

 Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Knić, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz Budžeta opštine Knić za 2020. godinu.

Opština Knić će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2020. godini.

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Knić o zbivanjima na lokalnom nivou, o aktivnostima  u obrazovanju, zdravlju ljudi, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, kulturi i umetničkom stvaralaštvu, sportu i fizičkoj kulturi, turizmu, ljudskim pravima, razvoju demokratije, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine.

Cilj konkursa je zadovoljenje potreba građana za istinitim, pravovremenim i potpunim informisanjem svih građana na teritoriji opštine Knić, iz svih oblasti života, bez diskriminacije, podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja kroz slobodu izražavanja ideja i mišljenja.

Pri raspisivanju javnog poziva vodi se računa o strateškim opredeljenjima lokalne samouprave, odnosno opštine Knić u oblasti javnog informisanja.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 15.12. 2020.godine.

 

IZNOS SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Knić iznosi 200.000,00 dinara.

Najveći iznos koji može biti odobren za sufinansiranje nekog projekta može iznositi 150 000,00 dinara, a najmanji 50 000,00 dinara.

Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

Javni poziv će se objaviti   na zvaničnoj internet stranici opštine Knić na adresi www.knic.rs  i biće dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa.

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

a)   Izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

b)    pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvdi da su sredstva nenamenski trošila.

Na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1.      Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
 • identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 2.      Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 3.      Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4.      Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja službenik Opštinske uprave- organizacione jedinice nadležne za poslove društvenih delatnosti od Regulatornog tela za elektronske medije- za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

            2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema koje bi najpre trebalo podržati u zavisnosti od konkretnih potreba lokalnog stanovništva, i sl.).

 

 Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

        -  Aktuelnost teme ( evropske integracije, zaštita životne sredine, problem nataliteta, govor mržnje...)

         -  Mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa (mladi, žene, stari, osobe sa invaliditetom...)

 

ROKOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja   na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Knić, na adresi: www.knic.rs 

Odluka o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u formi rešenja donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi  do  31.12. 2020. godine.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen i overen prijavni obrazac 1 (prijava  i tabela)   u četiri primerka
 • Obrasci se preuzimaju na sajtu opštine Knić, na adresi www.knic.rs.
 • Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

-                  Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

-                  Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

-                  Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije

-                  Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica, odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja);

-                  Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.)

Proveru podnete dokumentacije i ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši radna grupa Opštinske uprave opštine Knić.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u roku od 5 dana od dana prijema poziva.

Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u konkursu osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Radna grupa Opštinske uprave opštine Knić sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na Konkursu za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima stručne konkursne Komisije.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Knić, www.knic.rs, gde će biti vidljivi za sve vreme trajanja konkursa, kao i u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području opštine Knić.

Prijave na konkurs slati poštom ili predati na Opštinskoj pisarnici, u zatvorenoj koverti, na adresu: opština Knić, ulica Knić b.b, 34240 Knić, sa naznakom: „ za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini“. Navedenu dokumentaciju dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi-na kompakt disku (CD ili DVD).

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. 

 Detaljne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7.00 do 15.00 časova na telefon: 034/ 378-500.

 

 

ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA

Odluku o raspodeli sredstava, donosi Načelnica Opštinske uprave opštine Knić, u formi Rešenja, a na osnovu predloga Komisije sa obrazloženjem.

Rešenje iz stava 1. donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Radna grupa dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na zvaničnom sajtu opštine, zajedno sa predlogom komisije o raspodeli sredstava, kao i informacijom za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava, zaključuje se ugovor.

 

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije sa biografijom.

Novinarska i medijska udruženja, kao predlagači članova Komisije, moraju biti registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Uz predlog za članove Komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Predlozi za članove Komisije dostavljaju se pisanim putem na adresu: opština Knić, ul. Knić b.b. 34240 Knić uz naznaku: Predlog za člana/članove Komisije za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Knić u 2020. godini, ili predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Knić.

Rok za podnošenje predloga za članove Komisije je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

Broj: 401-772/2020-05                                                              NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE

U Kniću, 28.05.2020. god.                                                                     Svetlana Anđelić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten