Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

21. 02. 2020.

Konkurs Opštine Čajetina za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Čajetina Opštinsko veće opštine Čajetina Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14 ,58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/2016 i 8/2017) raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čajetina u 2020.godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Čajetina; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Čajetina za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljena Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čajetina u 2020. godini, iznose 16.000.000,00 dinara od kojih najmanji dodeljeni iznos pojedinačno može biti 50.000,00 dinara, a najveći  4.500.000,00   dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medij, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

            II PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

1)      izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/ distribuira na teritoriji opštine Čajetina;

2)      pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Čajetina.

 Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u govorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredtva nenamenski trošila.       

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, intrnet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

  1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

 

1.1.      Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

-          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

1.2.      Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

1.3.      Kapaciteti sa stanovišta:

-          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

-          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

1.4.      Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

  1. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

  1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Čajetina;
  2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
  3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
  4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
  5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa itd. ;
  6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

IV ROKOVI

Prijave na Konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na veb sajtu opštine Čajetina www.cajetina.org.rs. i u nedeljniku „Vesti“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

 

 

DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi:

  1. popunjen i overen prijavni obrazac 1 za učešće na Konkursu.

Obrazac se preuzima sa sajta opštine Čajetina www.cajetina.org.rs :

Obrazac 1 –prijava: popunjen predlog projekta i

Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.

  1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

-Potvrda Narodne banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

-Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre,sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati Rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

- Dozvola za emitovanje radio i /ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije ;

-Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);


-Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;

-Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju,

-      Opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal, materijal na CD-u i sl.              

 

 

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Opština Čajetina poziva novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.
            Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja, kao i biografija predloženih članova.

            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predlozi za članove komisije, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu opštine Čajetina Aleksandra Karađorđevića 34, sa naznakom: „Predlozi za članstvo u komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja u 2020. godini “

 

 

VII  NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Čajetina, www.cajetina.org.rs gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava sa dokumentacijom  se podnosi  u 1  primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Čajetina, ili na adresu  Aleksandra Karađorđevića 34, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Čajetina radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini“, sa naznakom, „Ne otvaraj“  putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom  potrebnom dokumentacijom.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

 

Rešenje o raspodeli sredstava biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Čajetina i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Za sva  pitanja vezana  za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/3832-223, lično  u  kancelariju broj 209, zgrada opštine Čajetina.

 

Kontakt osoba: Marija Jeremić.

                                                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                                                 Opštinskog veća

 

 

                                                                                                                          Milan Stamatović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten