Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

15. 01. 2020.

Konkurs Opštine Krupanj za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17.18 stav 1. i člana 19.stav 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14 i 12/16-autentično tumačenje), člana 4, 5 i 6 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 16/16, 8/2017) člana 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14 ) Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00150/2019-01/2 od 26.12.2019. i Odluke o budžetu Opštine Krupanj za 2020.godinu („Sl. list Opštine Krupanj" br.39/2019 od 20.12.2019.god.) Predsednik Opštine Krupanj, raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja sredstvima iz budžeta Opštine Krupanj u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2020.godini broj 400-13/2020 od 09.01.2020. godine, sredstva u iznosu od  4.000,000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a što predstavlja 100% ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos odobrenih sredstava po projektu može biti 10.000,00 dinara, a najveći do 2.000.000,00 dinara.

 

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Opštine Krupanj; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

 

 

 II  PRAVO UČEŠĆA

 

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, u Agenciji za privredne registre i koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Krupanj;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Krupanj.

Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Opštine Krupanj namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. 

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duže od 3 godine.

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1.tačka 1) posebno se ocenjuje:

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1.         1.      Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-    zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.         2.      Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.         3.      Kapaciteti sa stanovišta:

-          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

-          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.         4.      Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda,

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Pored navedenih kriterijuma projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma:

 

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Krupanj
 2. dostupnost (pokrivenost frekvencijom i distribucija) medijskih sadržaja većem broju korisnika prvenstveno na teritoriji Opštine Krupanj
 3. originalnost, aktuelnost teme  i značaj projekta za korisnike Opštine Krupanj
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom
 5. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti

 

 

                                                        

 

 

IV  ROKOVI

 

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Krupanj www.krupanj.org.rs i u dnevnom listu „ Danas“, odnosno  od 14.01.2020. godine  zaključno sa  13.02.2020. godine ( datum predaje pošti).

 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.

                                                   

V  DOKUMENTACIJA 

 

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 (prijava i tabela) za učešće na konkursu, u četiri primerka.

Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Krupanj www.krupanj.org.rs
Obrazac 1  prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 tabela: popunjen budžet projekta.

Učesnik Konkursa je obavezan da pored jedinstvenih Obrazaca priloži i sledeća dokumenata u jednom primerku:

 1. Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 2. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 3. Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima ( u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 4. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; 
 5. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 6. Overenu izjavu da nema izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda odnosno overena izjava o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti kojom garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 7. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medij i novinske agencije;
 8. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju

 

VI POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

 

O dodeli sredstava, na obrazloženi predlog Konkursne komisije, odlučuje Predsednik opštine rešenjem.

 

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Predsednik opštine može, na predlog Konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

 

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Na osnovu rešenja o dodeli sredstava, Predsednik opštine i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.

 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

 

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Opštinskoj upravi opštine Krupanj dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.             

 

VII  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini Krupanj. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana objavljivanja konkursa na sajtu i dnevnim novinama „Danas“ (odnosno od 14.01.2020. zaključno sa 03.02.2020.godine(datum predaje pošti)) na adresu: Opština Krupanj, ul. Maršala Tita br.2, 15314 Krupanj,u zatvorenoj koverti, za Konkursnu komisiju - Konkursa za za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja sredstvima iz budžeta Opštine Krupanj u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini ili lično na pisarnici Opštinske uprave Opštine Krupanj.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VIII OPŠTE INFORMACIJE

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu Opštine Krupanj www.krupanj.org.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

 

Prijave slati do zaključenja Konkursa odnosno do 13.02.2020godine  i to predajom preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Krupanj ili poštom na adresu Opština Krupanj, ul. Maršala Tita br.2, 15314 Krupanj, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava na  konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja sredstvima iz budžeta Opštine Krupanj u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020.godini“.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Krupanj, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon  015/581475, lokal 126.

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINE KRUPANj

                                                                                                       s.r. Ivan Isailovi

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten