Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

10. 01. 2020.

Konkurs Grada Užica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00175/2019-01/2 od 26. decembra 2020.godine, članova 87, 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“ broj 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/16 i 8/17), člana 76. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica, broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Užica za 2020. godinu („Službeni list grada Užica“ broj 44/19) gradonačelnik grada Užica R a s p i s u j e

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica za 2020. godinu

 

I NAMENA SREDSTAVA I NjIHOV IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Užica; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Užica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Napomena: Izveštavanje o radu organa grada Užica nije deo javnog interesa i ne može biti tema Projekta, u skladu sa Lokalnim antikorupcijskim planom (LAP) grada Užica.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica u 2020. godini, iznose 17.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 30.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 4.500.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2020. godini.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Užica;

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Užica.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi za ocenu projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja a posebno:

 • Značaj projekta sa stanovišta:
  ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
  – ostvarivanje namene konkursa;
  – usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
  – identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
  – zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
  – usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
  – stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
  – merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
  – razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
  – stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 • Kapaciteti sa stanovišta:
  – stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
  neophodni resursi za realizaciju projekta;
  – stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
  – preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
  – ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima a posebno:

 • da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 • dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su javno informisanje stanovnika grada Užica o sledećim temama:

 • zbivanjima na lokalnom nivou,
 • zbivanjima u obrazovanju, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, sportu, turizmu,
 • zbivanjima u privredi, preduzetništvu i poljoprivredi,
 • zdravlju ljudi, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi,
 • ljudskim pravima, razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

 IV ROKOVI

Konkurs je otvoren 20 dana (slovima: dvadeset dana) od dana objavljivanja u nedeljnim novinama „Vesti“, od 11.01.2020.godine do 30.01.2020.godine.

Odluku o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik grada Užica najkasnije 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V PRIJAVA I DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta grada Užica uzice.rs:
  • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
  • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Opciono: Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.)

 VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije,prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije.

Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Vesti“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII  NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu grada Užica, www.uzice.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi na pisarnici grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje ili poštom, preporučenom pošiljkom, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane kao ni prijave uz koje nije dostavljen nijedan propisani dokument naveden u konkursu.

VIII OCENA PROJEKATA

Prijave na konkurs biće ocenjene prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vršiće stručna komisija od 3 (tri) člana. Izuzetno, u slučaju da na konkurs bude podneto preko 50 projekata, gradonačelnik će imenovati Komisiju od 5 (pet) članova.

 IX NAPOMENE

Obrazloženo Rešenje o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik Užica, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnom sajtu grada Užica.

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

X OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na zvaničnom sajtu grada Užica www.uzice.rs i u nedeljnim novinama “Vesti“.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/590-150, ili lično, u kancelariju broj 40, zgrada grada Užica, radnim danima od 07,30 – 15,00 časova.

Kontakt osoba: Jelena Subotić.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten