Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

10. 01. 2020.

Konkurs Opštine Bačka Palanka za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00149/2019-01/2, članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 60. Statuta opštine Bačka Palanka (“Službeni list opštine Bačka Palanka” br. 9/2019), Odluke o budžetu opštine Bačka Palanka za 2020. godinu (“Službeni list opštine Bačka Palanka” br. 31/2019), predsednik opštine Bačka Palanka raspisuje :

JAVNI KONKURS
ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA U 2020. GODINI

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Namena konkursa je : ostvarivanje javnog interesa svih građana Opštine Bačka Palanka u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Opštine Bačka Palanka, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; rodna ravnopravnost, slobodan razvoj ličnosti, briga o osobama sa invaliditetom i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Opštine Bačka Palanka za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bačka Palanka u 2020. godini iznosi 13.200.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, prema podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva Opštine Bačka Palanka;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

IV ROKOVI

Konkurs će biti objavljen na sajtu opštine Bačka Palanka i u dnevnom listu „Dnevnik”.

Rok za podnošenje prijava i projekata je dvadeset (20) dana od dana objavljivanja konkursa.

Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Komisija koju formira predsednik opštine Bačka Palanka.

Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga Komisije, predsednik opštine Bačka Palanka. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na sajtu opštine Bačka Palanka.

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je uslov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji Komisija predsednika opštine Bačka Palanka dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik Konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

V DOKUMENTACIJA

Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca, u dva primerka, koji su uz Javni konkurs objavljeni na sajtu opštine Bačka Palanka ( www.backapalanka.rs ).

 • Obrazac (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);
 • popunjen predlog projekta
 • popunjen budžet projekta

Uz gore navedene obrazce neophodno je priložiti i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
 • potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ( da nema blokiran račun );
 • dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od strane Regulatornog tela za elektronske medije;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije,radio,internet medije i novinske agencije;
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta;
 • overenu izjavu da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa ili da se protiv njih ne vodi postupak, od strane regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 • overenu izjavu javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).

Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Bačka Palanka, Kralja Petra I, broj 16., 21400 Bačka Palanka, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično na pisarnici opštine Bačka Palanka , Kralja Petra I, broj 16.

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predlog za člana Komisije, prilažu i dokaz o registraciji u Registar udruženja. Uz predloge za članove komisije, dostaviti i kratke biografije.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da predlože članove komisije. Uz predlog za člana komisije, potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Rok za podnošenje predloga kandidata je 20 ( dvadeset ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Opština Bačka Palanka, Kralja Petra I broj 16., 21400 Bačka Palanka, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja – predlog za člana Komisije, ili predati lično na pisarnici opštine Bačka Palanka , Kralja Petra I, broj 16.

Broj: I-40-7/2020 Predsednik opštine Bačka Palanka

Dana: 09.01.2020.godine Branislav Šušnica, s.r.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten