Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

10. 01. 2020.

Konkurs Opštine Raške za sufinansiranje medijskih projekata

OPŠTINA RAŠKA OPŠTINSKA UPRAVA RAŠKA Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87.Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Odluke ministra broj: 401-01-21/2017-04 od 11.01.2017. godine i Odluke ministra broj: 451-04-6/2017-04 od 17.01.2017. godine r a s p i s u j e

KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Raška u 2020.godini

 

 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Raška; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju turizma i poljoprivrede; razvoju privrede i preduzetništva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Raška za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Raška u 2020.godini, iznose 20.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 10.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 10.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

II


PRAVO UČEŠĆA

 

Na konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medijau Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Raška;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Raška.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1.Značaj projekta sa stanovišta:
 ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 ostvarivanje namene konkursa;
 usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
 razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3. Kapaciteti sa stanovišta:
 stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Raška;
2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.


IV


ROKOVI

 


Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V


DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Raška www.raska.gov.rs
o Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
o Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
o Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
o Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
o Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
o Overena izjava/saglasnostmedija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
o Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
o Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoću tekućoj fiskalnoj godinii po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
o Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 


VI


POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Opštini Raška, Opštinskoj upravi. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII


NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Raška, www.raska.gov.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Raška, ul. Predraga Vilimonovića 1, 36350 Raška, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Raška u 2020.godini”.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Raška www.raska.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7 do 15 sati na telefon: 036/736-281

 

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE RAŠKA

Spasoje Andrić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten