Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

24. 09. 2019.

Konkurs Opštine Crveni Krst za sufinansiranje medijskih projekata

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ-GRADSKA OPŠTINA CRVENI KRST Na osnovu člana 15. 17. 18. i 19.stav 1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016– dr. zakon i 47/2018),člana 46. Statuta Gradske opštine Crveni Krst (,,Sl. List Grada Niša,, br. 123/08, 40/17, 88/17 i 64/2019 ), Odluke o budžetu Gradske opštine Crveni Krst za 2019. godinu, (,,Sl. List Grada Niša, br. 123/2018) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014 i 8/2017), Veće Gradske opštine Crveni Krst raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA

RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA

U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI

 

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati

 

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini raspisuje se za projekte:

1)      proizvodnje medijskih sadržaja

2)      organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Gradska opština Crveni Krst će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja uskladu sa Zakonom o lokalnojsamoupravi.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na urbanom i ruralnom području Gradske opštine Crveni Krst, a na osnovu liste tema od javnog interesa u oblasti informisanja za Gradsku opštinu Crveni Krst j koju je utvrdilo Veće Gradske opštine Crveni Krst.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata isključivo na utvrđene temeod javnog interesa, čija će realizacija trajati do 30.12. 2019. godine.

 

Lista tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Gradske opštine Crveni Krst

 

-Unapređenje poljoprivredne proizvodnje, posebno voćarstva, povrtarstva, proizvodnje hlebnog žita i stočarstva

 

-Unapređenje turističke ponude, sa posebnim akcentom na aktivan odmor u prirodi, geotermalne potencijale Banje Topilo i Vidrišta, uz očuvanje prirodnog okruženja i izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti. Promocija kulturno-istorijskih lokaliteta kao što su: tvrđava, Logor na Crvenom krstu i Humska čuka

 

-Podsticaji bržem zapošljavanju, preduzetničkoj inicijativi i posebno ženskom preduzetništvu na ruralnom području

 

-Jačanje civilnog sektora i građanskog aktivizma, posebno aktivizma mladih i volonterskog angažovanja

 

-Osnaživanje socijalno ranjivih grupa-dece, starih, osoba sa invaliditetom, manjinskih zajednica i njihove ravnopravnosti u društvu

 

-Afirmacija kulturno-umetničkog stvaralaštva (amaterskog i profesionalnog) kao i dečjeg stvaralaštva, sa posebnim akcentom na očuvanje lokalnih tradicija u toj sferi uz istovremeno praćenje savremenih tendencija u kulturi

 

-Podrška sportskim klubovima i udruženjima sa područja opštine, naročito u sferi amaterskog, rekreativnog i masovnog sporta kao i sporta za mlade u cilju negovanja zdravih stilova života i sticanja takvih navika

 

- Zaštita prava pacijenata i preventivna zdravstevena zaštita

 

- Promocija aktivnog zapošljavanja i mera za brže zapošljavanje

 

-Antikoruptivna politika (uloga i zaštita uzbunjivača, borba protiv korupcije,pozitivni i negativni primeri)

 

- Učešće javnosti u procesu donošenja odluka na lokalu, kreiranju opštinskog budžeta i transparentnost trošenja budžetskih sredstava

 

-Podizanje nivoa medijske pismenosti svih aktera u javnom informisanju-građana,  medija, vlasti.

 

Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs

 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Gradske opštine Crveni Krst i iznosi 2.000.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na konkursu 

 

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

3) pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

 

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

 

 

 

 

 

 

Uslovi za učešće na konkursu

 

Na konkursu se može učestvovati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom. Maksimalan iznos koji se odobrava po projektu je  300.000,00 dinara a minimalan 30.000,00 dinara.

 

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)  mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

           (1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

           (2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca);

           (3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:   (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

           (2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:

-u kojoj meri i u  kom obimu  predloženi projekat doprinosi kontinuiranom, sveobuhvatnom i objektivnom informisanju o dešavanjima i aktuelnostima na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst,

- u kojoj meri je medijski sadržaj dostupan svim građanima na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst. /pokrivenost područja/,

- profesionalne nagrade i priznanja,

-u kojoj meri projekat doprinosi reafirmaciji sistema vrednosti i afirmaciji normi i standarda /propisanih Evropskim poveljama za lokalne uprave/,

- u kojoj meri je projekat usklađen sa Strategijom održivog ravoja Gradske opštine Crveni Krst..

Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs 

 

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 18.09. 2019. godine do 17.10. 2019. godine.

 

Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Veće Gradske opštine Crveni Krst, Bulevar 12 Februar 89, 18 000 Niš, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini  i predaje se na pisarnici Uprave Gradske opštine Crveni Krst neposredno ili preporučeno poštom.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 7.30 do 15.30 časova na telefon 018 583700, mob: 063 1063310 Saša Stamenković.

 

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta 

 

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

- prijavu na konkurs na obrascu1.1.(predlog projekta) i obrascu 1.2.(budžet projekta), koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanjejavnog interesa u oblasti javnog informisanja,

- dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre

- dokaz o upisu u Registar javnih glasila /dokaz o posedovanju frekvencije za elektronska glasila ,

- rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a),

- za pravno lice, odnosno preduzetnikakoji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija,

            - dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran.

 

Konkursna komisija 

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove stručne Komisije imenuje predsednik Gradske opštine Crveni Krst i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

 

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne Komisije.

Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da u pisanoj formi dostave predloge  Gradskoj opštini Crveni Krst.

Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije je 17.10.2019. godine.

 

Odluka o raspodeli sredstava 

 

Odluku o raspodeli sredstava donosi Veće Gradske opštine Crveni Krst, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na veb-sajtu Gradske opštine Crveni Krst i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

 

 

Ugovor o dodeli sredstava 

 

Sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnostizaključuje se ugovoro dodeli sredstava kojim se bliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

U ime Graske opštine Crveni Krst ugovor potpisuje predsednik Veća Gradske opštine Crveni Krst.

 

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima 

 

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, narativni i finansijskiizveštaj o realizaciji projektana Obrascu 2.  dostavljaju Veću Gradske opštine Crveni Krst.

Obrazac narativnog i finansijskog izveštaja je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 8/2017).

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

 

 

 

Broj:                   376 /2019-03

Datum:             09 .09.2019. godine

 

 

 

VEĆE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

 

 

 

 

 

 PREDSEDNIK

 

 

 

 

Prof. dr Miroslav Milutinović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten