Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

19. 09. 2019.

Konkurs Opštine Surdulica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17. stav 1. člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. gl. RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje), člana 5. člana 6. člana 7. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Sl. gl. RS”, br. 16/16 i br. 8/17), člana 12, razdeo 5, glava 5, program 13 - razvoj kulture, Projekat br. 1201-P 5.1.7 projektno finansiranje medija, funkcija 830 - usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 129 Odluke o budžetu opštine Surdulica za 2019. god („Sl. Gl. Grada Vranja“, br. 39/18), člana 71. stav 1. Statuta opštine Surdulica („Sl. gl. grada Vranja“, br.7/19), člana 15. tačka 11. Odluke o Opštinskom veću opštine Surdulica („Sl. gl. Grada Vranja“, br. 5/10), i člana 2. stav 1. tačka 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Surdulica („Sl. gl. Pčinjskog okruga“, br. 34/08), Opštinsko veće opštine Surdulica na sednici održanoj dana 04.09.2019. godine raspisalo je

JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Surdulica za 2019. godine

 

PREDMET KONKURSA

 

            Predmet Konkursa je izbor projekta iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Srdulica koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Surdulica za 2019. godinu, a zivisiće od realizacije prihoda - budžeta opštine Surdulica za 2019. god. u maksimalnom iznosu do 3.000.000,00 din.

            Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi od 100.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi  do 600.000,00 din.

            Konkurs za sufinansiranje projekta radi ostvarivanje javnog interesa raspisuje se za projekte:

 

1. Proizvodnja medijskih sadržaja

 

            Projekti koji se predlažu trebalo bi da su namenjeni javnom informisanju građana na teritoriji opštine Surdulica o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa opštine Surdulica, o radu javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Surdulica, o novinama u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti omladine i dece i umetničkom stvaralaštvu.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

–        Izdavač medija čiji  medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

–        Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaji  biti realizovan putem medija.

 

            Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda. Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

            Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u predhodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju a nisu na vreme i u propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu od 100.000,00 din do 600.000,00 dinara, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

            Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski ili vremenska) koja doprinosi ostvaraivanju javnog interesa u skladu sa Zakonom i Odlukom.

            Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki od medija.

 

 

OBJAVLjIVANjE KONKURSA I ROKOVI

 

            Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Danas“ i na veb-sajtu opštine Surdulica.

            Rok za podnošenje prijave na konkursu je 15 (petnaest) dana od narednog dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ i na veb-sajtu opštine Surdulica  www.surdulica.org.

 

            Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs – predsednik Opštinskog veća, na osnovu obrazloženog predloga Komisije. Odluka se donosi u formi rešenja, u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa, ista će biti objavljena na veb - sajtu opštine Surdulica i dostavljena svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

 

PODNOŠENjE PRIJAVE

 

            Prijava se podnosi na obrascu br. 1. koji se preuzima sa veb-sajta opštine Surdulica sa ostalim potrebnim obrascima.

            Podnosilac projekta je dužan da podnese sledeću dokumentaciju:

 

 1. Fotokopija izvoda iz APR-a;
 2. Fotokopija Rešenja o registracije iz Registra medija, odnosno Registra javnih glasila koji vodi Agencija za privredne registre;
 3. Dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije;
 4. Dokaz da račun medija nije u blokadi;
 5. Overenu i potpisanu izjavu  podosioca prijave sačinjenu na svom memorandumu koja je data od strane ovlašćenog lica za zastupanje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesinalnih i etičkih standarda;
 6. Overena i potpisanu izjava podnosioca prijave sačinjena na svom memorandumu i data od starne ovlašćenog lica za zastupanje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o tome da li je podnosiocu prijave, od kojih organa javne vlasti, za koje projekte i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti u fiskalnoj 2019. godini i prethodne dve fiskalne godine (2017. - 2018.);
 7. Prijava na konkurs, sa detaljnim opisom projekta na propisanom obrascu;
 8. Popunjen, potpisan i overen budžet projekta.

 

            Prijava sa svom dokumentacijom se podnosi u jednom primerku  putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu: Ul. Kralja Petra Prvog br. 38, 17530 Surdulica ili preko pisarnice Opštinske uprave, sa naznakom  „NE OTVARATI“ kao i naznakom „Prijava na Konkurs za javno informisanje“.

            Konkurs i obrasci za prijavu  objavljuju se i na veb-sajtu opštine Surdulice, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

            Nepodpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave koje su podnete na pogrešnom obrascu.

 

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

            Kriterijumi na osnovu koji će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.
 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. Poglavlja Kriterijumi za ocenu projekata, posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:

 

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i javno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 1. Uticaj i izvodljivnost sa stanovišta:

 

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim regultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:

 

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

- preciznost i razrađenost budžeta projekta koji pokazuju usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predlog budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti;

 

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. Poglavlja Kriterijumi za ocenu projekata  posebno se ocenjuje:

 1. Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane držvnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

 

 1. Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

 

            Programski prioriteti su:

 

 1. Medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Surdulica;
 2. Medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji inter-aktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;
 3. Medijski sadržaji iz oblasti obrazovanje i nauke koji aformišu rad obrazovnih i naučnih institucija u opštini Surdulica;
 4. Medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanje kulturnog nasleđa opštine Surdulica;
 5. Medijski sadržaji namenjeni mladima koji promovušu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Surdulica;
 6. Medijski obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i slobode-prava na rad(programski sadržaji u rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);
 7. Medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja opštine Surdulica;
 8. Medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije kao i istraživački medijski pgrogrami u oblasti borbe protiv korupcije;
 9. Medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji opštine Srudulica;

10.  Medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Surdulica i okolina);

11.  Medijski sadržaji koji doprinose zaštiti interesa osoba sa invaliditetom na teritoriji Surdulice i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja;

12.  Medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenje stanja bezbednosti na teritoriji opštine Srudulica;

13.  Medijski sadržaji iz oblasti unapređenja položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa za teritoriju opštine Surdulica, maloletnika, ekonomski i socijalno-ugroženih društvenih grupa, žena, starih i slično;

14.  Medijski sadržaji iz oblasti unapređenja medijske pismenosti na teritoriji opštine Surdulica;

15.  Medijski sadržaji posvećeni podizanju svesti o zdravstvenoj kulturi, odnosno prevenciji;

 

           Projekti koji se bave napred navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u konkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

 

 

POZIV ZA UČEŠĆE U RAD KOMISIJE

 

           Pozivaju se novinarska i medijska udruženja kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije. Uz predlog za člana komisije dostaviti i kratke biografije na adresu: Opštinsko veće opštine Surdulica sa naznakom - „NE OTVARATI“ - Predlog za člana/članove Komisije za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji optšine Surdulica u 2019. godini  na adresu: Ul. Kralja Petra Prvog br. 38, 17530 Surdulica, ili predajom preko pisarnice Opštinske uprave opštine Srudulica.

 

           Rok za dostavljanje predloga je isti kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.   Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju u skladu sa pravilima u borbi protiv korupcije.

           Pravo na predlaganje člana imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, o čemu dostavljaju dokaz.

 

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SURDULICA

 

 

Br. 401-344/19-01.                                                                                 PREDSEDNIK

Surdulici, dana 04.09.2019. god.                                                      Aleksandra Popović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten