Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Vesti

21. 11. 2005.

Izvor: Večernje novosti

Računi za gledanje RTS, koji ovih dana stižu preduzećima, izazivaju pravu zbrku

TV taksa i za trafiku

BE­O­GRAD - Ra­ču­ni za RTV pret­pla­tu ko­ji su po­če­li da pri­sti­žu iza­zva­li su bu­ji­cu ne­ve­ri­ce i re­vol­ta. Iako je bi­lo na­ja­vlje­no da za pred­u­ze­ća pret­pla­ta po­či­nje od no­vem­bra, iz­ne­na­đe­nje je iza­zvao obra­zac ko­ji je, ume­sto uz ra­čun za stru­ju, is­po­sta­vljen od slu­žbi RTS-a.

Još ve­će ne­za­do­volj­stvo iza­zva­le su ci­fre na pri­sti­glim obra­sci­ma. Za­ko­nom o ra­di­o­di­fu­zi­ji pred­vi­đe­no je da sva­ko prav­no li­ce, vla­snik te­le­vi­zo­ra, pret­pla­tu pla­ća na sva­kih 20 za­po­sle­nih, ko­ji su u sta­nju da pri­ma­ju pro­gram. Ta­ko su ra­ču­ni pri­sti­gli fir­ma­ma, kao da sva­ki za­po­sle­ni u rad­no vre­me gle­da te­le­vi­zi­ju, pa i onim u či­jim pro­sto­ri­ja­ma uop­šte ne­ma TV-a. Ra­čun za pret­pla­tu sti­gao je i na adre­se pred­u­ze­ća ko­ja ima­ju sa­mo po jed­nu tra­fi­ku, gde je gle­da­nje TV-a ne­mo­gu­će. Otu­da i sve broj­ni­je na­ja­ve re­kla­ma­ci­ja i boj­ko­ta pret­pla­te.
Je­ste iz­ne­na­đu­ju­će, ali ni­je pro­tiv­za­ko­ni­to, oce­nju­je kon­fu­zi­ju na­sta­lu zbog RTV pret­pla­te pot­pred­sed­nik Sa­ve­ta za ra­di­o­di­fu­zi­ju Alek­san­dar Va­sić.
- Ka­da se ras­pra­vlja­lo o to­me da pret­pla­tu tre­ba da na­pla­ću­je EPS, naš stav bio je da tre­ba da ide pre­ko jed­nog ra­ču­na. Na­kon po­sti­za­nja do­go­vo­ra de­ta­lji ko­je su RTS i EPS tre­ba­lo da ugo­vo­rom re­gu­li­šu vi­še nas ni­su za­ni­ma­li - ob­ja­šnja­va ulo­gu ra­di­o­di­fu­zne Agen­ci­je u ovom slu­ča­ju.
Do­ka­zi­va­njem bro­ja za­po­sle­nih slu­žba­ma RTS, fir­me se, ka­že Va­sić, mo­gu oslo­bo­di­ti pre­ko­mer­ne pret­pla­te, a taj pro­ces tra­ja­će na­red­nih ne­ko­li­ko me­se­ci. Pa ko pla­ti, pla­ti.
Di­rek­tor TV Be­o­grad Alek­san­dar Avra­mo­vić ka­že da je sa EPS za­klju­čen ugo­vor o pla­ća­nju pret­pla­te za do­ma­ćin­stva, dok će RTS sla­ti ra­ču­ne prav­nim li­ci­ma, a u to­ku su pri­pre­me za na­pla­tu pret­pla­te za pri­jem­ni­ke u auto­mo­bi­lu. Upr­kos op­štoj kon­fu­zi­ji Avra­mo­vić sma­tra da ne­ma ni­čeg spor­nog u to­me što su oba­ve­šte­nja o pret­pla­ti fir­ma­ma sti­gla uz ra­čun i na­ja­vlju­je da EPS po­či­nje da de­li i oba­ve­šte­nja za do­ma­ćin­stva.
- Ni­ko ne go­vo­ri o to­me da li je za­kon do­bar ili loš. Mo­že se po­kre­nu­ti po­stu­pak i za nje­go­vu iz­me­nu, ali do ta­da mo­ra da se po­štu­je - ka­že di­rek­tor TV Be­o­grad i ob­ja­šnja­va da ne­ma lo­gi­ke da RTS sam se­bi pla­ća pret­pla­tu, dok za­po­sle­ni ima­ju tu oba­ve­zu, kao i obič­ni gra­đa­ni.
Pred­sed­nik Po­kre­ta po­tro­ša­ča Be­o­grad Pe­tar Bo­go­sa­vlje­vić sma­tra da je u naj­ma­nju ru­ku eko­nom­ski ne­ko­rekt­no što se ra­ču­ni ša­lju na osno­vu re­gi­stra or­ga­ni­za­ci­je, bez ra­ni­je pro­ve­re o to­me tre­ba li fir­ma uop­šte da bu­de RTS-ov pret­plat­nik. Ovo je, sma­tra, još je­dan na­čin na ko­ji dr­ža­va ho­će da uzme pa­re od gra­đa­na i da ma­ni­pu­li­šu­ći po­lu­i­sti­na­ma for­si­ra svoj in­te­res, a u su­prot­no­sti je i sa Za­ko­nom o za­šti­ti po­tro­ša­ča, pre­ma ko­me mo­ra po­sto­ja­ti je­di­ni­ca me­re­nja ko­li­či­ne is­ko­ri­šće­nih uslu­ga.

S.Remić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten