Aktuelni projekti

Slobodan i bezbedan novinar=informisani građani

Specifični ciljevi:

1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare
2. Zakonski okvir koji garantuje medijska prava i slobode unapređen u skladu sa
međunarodnom praksom
Projekat se realizuje u periodu od 15. novembra 2018. do 15. septembra 2019. na teritoriji Srbije.
Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima. NUNS je organizacija koja se u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana bavi svakodnevni, monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja
prava medijskih profesionalaca, priža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima, aktivno
učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.
Osnovne aktivnosti:
A1 - Informisanje i edukacija
A2 - Monitoring i reagovanje
A3 - Zagovaranje i kampanje
Očekivani rezultati projekta:
R1: Novinari su informisani o bezbednosnim rizicima u svom radu i mehanizmima zaštite
R2: Nosioci dužnosti su informisani o nedostacima pravnog i institucionalnog okvira koji
garantuje medijska prava i slobode u tri ključne oblasti: zaštita bezbednosti novinara,
nezavisnost rada regulatornog tela za elektrosnke medije (Zakon o el. medijima) i sufinansiranje
medijskih sadržaja od značaja za javni interes u javnom informisanju
R3: Nosioci dužnosti usvajaju sugestije civilnog društva za unapređenje pravnog okvira koji
garantuje medijska prava i slobode u gore pomenute tri ključne oblasti

Rad Nezavisnog udruženja novinara Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten